SIVUSTON KÄYTTÖEHDOT

Tervetuloa käyttämään Remeo Oy:n (Remeo) extranet –portaalia alla mainituin käyttäjäehdoin ja -edellytyksin. Käyttäjätunnukset ja Sivuston teknistä tukea voi pyytää tästä osoitteesta.


1. Käyttöehdot

1.1 Sivusto on Remeon tuottama ja ylläpitämä asiakasportaali, joka sisältää erilaisia asiakasraportointipalveluita Remeon asiakkaille. Sivuston sisältö määräytyy Sivuston verkkosivuilla olevien palvelukuvausten mukaisesti.

1.2 Sivuston immateriaaliset oikeudet ovat Remeolla. Sivuston sisällön tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet sekä tietokoneohjelmat ja kaikki HTML- ja muut koodit, jotka sisältyvät Sivustoon, säilyvät aina Remeolla ja/tai sen lisenssinsaajilla, ja ovat suojattuja tekijänoikeuslakien nojalla.

1.3 Nämä käyttöehdot hyväksyneellä Asiakkaalla on oikeus Sivuston käyttämiseen käyttöehtojen mukaisesti. Avaamalla ja käyttämällä Sivustoa katsotaan käyttäjän lukeneen ja hyväksyneen nämä käyttöehdot. Mikäli käyttäjä ei hyväksy ehtoja tai niiden jotakin osaa, käyttäjän ei tule avata eikä käyttää sivustoa.

1.4 Sivusto on tarkoitettu Asiakkaan omaan liiketoimintaan liittyvään käyttöön. Sivustoa ja sen sisältämiä tietoja ei saa käyttää muuhun kuin Asiakkaan omaan henkilökohtaiseen tai sisäiseen käyttöön ja Asiakkaan omien, Remeon tarjoamien tietojen seurantaan, hallintaan ja analysointiin. Nämä käyttöehdot hyväksymällä Asiakas sitoutuu olemaan luovuttamatta tai käyttämättä Sivuston sisältämiä tietoja kolmansien hyväksi kaupallisessa tai muussa tarkoituksessa.

1.5 Sivusto perustuu Remeon kokoamaan ja ylläpitämään tietoon, joka voi olla Remeon tai kolmannen tahon tuottamaa. Rekisterin tiedot perustuvat Remeon laskutusjärjestelmän tietoihin. Laskutustietojen muutokset tai myöhemmin tehtävät oikaisut vaikuttavat myös Sivuston tietosisältöön.

1.6 Sivuston sisällön edelleen julkaiseminen ilman Remeolta etukäteen saatua kirjallista lupaa on kielletty.

1.7 Sivuston käyttäjätunnusten myöntäminen edellyttää asiakassuhdetta Remeoon. Sivuston raportointiosion käyttäjäoikeuksia voi pyytää Remeolta.

1.8 Remeo noudattaa toiminnassaan henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevaa Suomen lainsäädäntöä ja käsittelee Asiakkaiden henkilötietoja rekisteriselosteen mukaisesti. Nämä ehdot hyväksymällä Asiakas antaa Remeo:lle luvan Sivuston henkilö- ja asiakastietojensa siirtämiseen Sivuston toteuttamisen kannalta tarpeellisiin tietojärjestelmiin ja rekistereihin.

1.9 Sivuston käyttäjät vastaavat toimittamiensa henkilö- ja yhteystietojensa aitoudesta ja ajanmukaisuudesta.

1.10 Käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia. Käyttäjän tulee huolehtia, etteivät ne päädy ulkopuolisten haltuun. Käyttäjätunnusten haltija on vastuussa tunnuksien käytöstä ja käyttöehtojen noudattamisesta. Käyttäjätunnuksen haltija on vastuussa kaikista käyttäjätunnuksella tehdyistä toimista.

1.11 Remeo voi peruuttaa joko osaksi tai kokonaan käyttäjäoikeuden, mikäli käyttäjä rikkoo näitä käyttöehtoja.

1.12 Sivuston käyttäjäoikeus päättyy välittömästi, kun Asiakkaan ja Remeon välinen sopimus on päättynyt.

1.13 Sivuston käyttäminen on sallittua ainoastaan voimassaolevan lainsäädännön, näiden käyttöehtojen ja hyvän tavan mukaisesti.

1.14 Käyttäjä on vastuussa Sivuston tai sen välityksellä toimittamansa tiedon toden- ja asianmukaisuudesta.

1.15 Remeo pyrkii parhaan kykynsä mukaan varmistamaan, että Sivuston sisältämä, sen itse tuottama tieto on paikkansapitävää ja ajantasaista, mutta ei anna takuita (nimenomaista, epäsuoraa tai muuta takuuta) Sivustolla esiintyvien, tuottamiensa tietojen luotettavuudesta, paikkansapitävyydestä tai täydellisyydestä. Remeo ei vastaa miltään osin Sivuston sisältämistä kolmannen tahon tuottamista tai tällaiseen tietoon perustuvista tiedosta. Remeo ei myöskään vastaa mistään Asiakkaan toimintojen seurauksista, vaikka näissä toiminnoissa olisi käytetty hyväksi mitä tahansa Sivuston sisältämiä tietoja.


2.Muut ehdot

2.1 Remeo pyrkii parhaan kykynsä mukaan ylläpitämään ja kehittämään Sivuston toimivuutta. Remeo ei kuitenkaan vastaa käyttökatkosten aiheuttamista välittömistä eikä välillisistä vahingoista tai siitä, ettei Sivusto ole käytettävissä.

2.2 Remeo pyrkii mahdollisuuksiensa mukaan turvaamaan Sivuston tietoturvan. Remeo ei kuitenkaan voi taata Sivuston tietoturvaa tai sen tasoa. Remeo ei vastaa Sivuston käyttöön liittyvien muiden tahojen (esimerkiksi tietoliikennepalveluiden tarjoajan) palvelujen ja tietoliikenneyhteyksien tietoturvasta eikä ole millään tavoin vastuussa Sivuston ja Asiakkaan välisestä tietoturvasta.

2.3 Remeo ei vastaa Asiakkaalle tai kolmansille osapuolille aiheutuneista vahingoista, jotka johtuvat Sivuston käytöstä.


Nämä käyttöehdot tulevat voimaan 1.10.2013 ovat voimassa toistaiseksi. Remeolla on oikeus muuttaa tai korvata nämä käyttöehdot yksipuolisesti. Muutoksista tiedotetaan Sivustossa ennen niiden voimaantuloa ja muutokset sitovat niiden tultua voimaan kaikkia käyttäjiä.

Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan Suomen lainsäädännön mukaan yleisessä alioikeudessa.